Luua Metsanduskool

Luua Metsanduskool

esmaspäev, 21. märts 2016

Rahvusvaheline metsandus

14.-18.märts toimus rahvusvaheline projektikoosolek Luua Metsanduskoolis


Projekti eesmärk on koostada e-kursus International Forestry 5.taseme metsanduse eriala õppijatele.

Eesti partnerina koostasime e-kursuse metsa kasvukohatüüpide osa, milles on toodud
Eesti, Austria, Ungari, Soome ja Rootsi metsade kasvukoha tüübid.
Õpilastele viisime läbi praktilise metsanduse õppenädala.

Täpsemalt http://internationalforestry.weebly.com/ 

reede, 11. märts 2016

DIGIVARA KAARDISTAMINE

IKT kasutamise ja tulevikuvajaduste selgitamine.


Kaardistamiseks loodi google tabelid erinevate õppekavarühmade kaupa:

Metsandus
Maastikuehitus
Loodusturism

Kogu õppekava vaadatakse põhjalikult läbi. Õpetajad lisavad moodulite kaupa, missuguste teemade õpetamisel kasutatakse IKT vahendeid ja digitaalseid keskkondi.

Milliseid IKT vahendeid oleks vaja õppeprotsessi toetamiseks ja läbiviimiseks soetada?
Milliste moodulite õpetamisel kasutatakse moodle kursuseid?
Milliseid kursusi saaks õpetada moodle keskkonnas?
Täitmise tähtaeg  28.03.2016

esmaspäev, 7. märts 2016

Erinevate tööde registreerimine veebipõhiselt


Koostatud on:

IT tööde register

Haldustööde register

Koostamisel on Arboreetumi tööde register

neljapäev, 3. märts 2016

kolmapäev, 2. märts 2016

Digitaristu arendamise kodutöö


Koolituse meeskonna esimene kodutöö.

Igaüks meie koolitusmeeskonnast sai oma osa lisada ja omale teadmisi juurde teiste poolt lisatud infost.


Oleme valmis asjaga tegelema

pühapäev, 28. veebruar 2016

Alustasime uue koolitusega haridusasutuse digitaristu arendamine

Digipöörde programm 2016-2019. 

Mõned väljavõtted:
"Koolide digitaristu hea seisukord on üks olulisim tehniline eeldus digitaalse õppevara eesmärgipäraseks kasutuselevõtuks. Võrguühenduse kehv kvaliteet või selle puudumine ei toeta haridusvaldkonna strateegilist suunda digitaalsete lahenduste ja võimaluste laiahaardelisemaks kasutuselevõtuks. Haridus- ja Teadusministeerium on koostöös Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumiga planeerinud toetusmeetme koolide võrguühenduse parendamiseks vajadustele vastavaks. Samuti toetatakse koolipidajaid digilahenduste kasutamiseks vajaliku esitlustehnika soetamisel. 

Õpetaja ja kool peavad välja selgitama ja kasutama õppija, õppeaine ja enda jaoks sobivaimad digiseadmed, mis aitavad soovitud eesmärke saavutada. Erinevate e-sõnastike, veebirakenduste, videofailide kasutamiseks ja e-ülesannete lahendamiseks ei ole alati vaja arvuteid, vaid piisab õppijate isiklikest nutiseadmetest. Isikliku seadme kasutamise olulisim eelis on selle sobivus kasutajaga. Olles harjunud üht laadi seadmega, võib õppetunnis teistsuguse seadme kasutamine koondada kogu tähelepanu seadme haldamisega seotud käitumisele ja ümberharjumisele.

Isikliku digiseadme kasutamine koolis aitab oluliselt kaasa õppija digipädevuse arendamisele, sest seadme oskuslik kasutamine tõstab õppija teadlikkust riskidest ning võimalustest. Kui õppijad kasutavad oma isiklikke digiseadmeid, vastutavad nad nende toimimise eest ise ning õpetaja ei ole koormatud tehnoloogilise nõustamisega ja saab keskenduda ennekõike õppeaine õpetamisele. Koos koolide ja koolipidajatega on oluline töötada välja toetussüsteem neile õppijaile, kel isikliku digiseadme soetamine käib aga üle jõu või on puudest tulenev erivajadus erinõuetele vastava digiseadme järele.

 HTMi e-teenuste osakonna IT teenuste eesmärk on tagada HTMis ja haldusalas kuluefektiivsed IT-lahendused avalike teenuste pakkumiseks ning organisatsioonide efektiivseks toimimiseks. Keskendutakse peamiselt kahele valdkonnale: HTMi ja haldusala infosüsteemide ja e-teenuste toimimine ja arendamine ning IT-taristu efektiivne ja nõuetekohane toimimine, sh kesksete ja konsolideeritud lahenduste pakkumine." 
https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_2_digipoorde_programm_2016.pdf